tekst og foto: Arild Vik

Runar Landro står opp for en satsing på det åndelige livet i hjemmet. Han vil ha forkynnelsen og opplæringen bort fra ”ekspertene”, og viser til forskning som sier at foreldre og besteforeldre er de beste og viktigste trosformidlerne til sine barn.

Vi møter Runar Landro hjemme i Sandnes, der han har bodd hele sitt voksne liv. Bergenseren har vært både pastor i Klepp frikirke og i Indremisjonsforbundet Sandnes, Fredheim. Den siste tiden har han både hatt en personlig og åndelig reise i forhold til trosformidling i hjemmet.

    Trosformidling i hjemmet er det viktigste vi som foreldre kan gjøre for å vinne våre barn og unge for himmelen, sier han.
    Forsamlingen på Fredheim arrangerte sist høst en konferanse med tema ”Jesus i hjemmet” i samarbeid med Indremisjonsforbundet, FriBU, Normisjon, Ungdom i Oppdrag og Kristent Nettverk. Men Landros åpenbaring kom ikke hjemme i Norge.
    Jeg var på studietur til USA sammen med indremisjonskollega Gunnar Ferstad. Litt tilfeldig kom vi over en konferanse i Dallas. Her var vi 2000 amerikanere og to nordmenn, og med ærlighet snakket vi om kirkens begrensede betydning og hvor viktig hjemmet er forhold til formidling av kristen tro til en ny generasjon, forteller Landro.
    Vi sitter sammen i stuen hos Landro. Samtalen går lett. Han har mye å fortelle. Engasjementet hans er stort. Både for forsamlingen og familier, men ikke minst for egne barn og barnebarn.
- Jeg ser annerledes på familien i dag enn da jeg startet som pastor for 30 år siden, forteller han.

Gode tilbud med begrenset resultat. Kirker og bedehus har i alle år lagt ned mye arbeid for å nå barn og unge med kristen forkynnelse. Aldri før har tilbudene vært så varierte, spennende og nytenkende. Men fortsatt forsvinner mange barn og unge ut av de kristne forsamlingene.
    En stor undersøkelse i USA viser at mor og far er de som helt klart har størst påvirkning på sine barn i forhold til tro, men også besteforeldre er viktig i barns valg av tro, sier han.
    Hvordan har dine foreldre og besteforeldre formet din tro?
    
Jeg kommer fra en predikantfamilie, og hjemme hos oss var den kristne tro og forkynnelse sentral. Far var mye borte, og jeg har alltid forholdt meg ubevisst til at misjon krever mye, og derfor måtte far reise mye.

-  Er det slik for deg og din familie også?
Ja. Jeg har jobbet mye. Også på tidspunkter det ikke alltid var optimalt for min familie. Dette har jeg tatt en gjennomgang av, og sett på meg selv om min farsrolle. Det er ikke alt jeg ser som jeg er stolt eller fornøyd med. Kunnskap øker smerten, og jeg møter meg selv i døra når jeg snakker om dette temaet. Som far og bestefar er det min viktigste jobb å være tilstede for mine – langt viktigere enn jobb eller andre fritidsaktiviteter, sier han.

Få skifter tro. Kirke­fors­ke­ren Geor­ge Barna var med på konferansen i Sandnes i høst, og viste til undersøkelser som forteller at få skif­ter tro etter fylte 13 år. En norsk undersøkelse utført av NLA bekrefter dette. I undersøkelsen ønsket de å se på hvem eller hva som har hatt betydning for forholdet til tro senere i livet.
    Tallene viser at ungdommer fra kristne hjem ikke er veldig avhengig av kristent ungdomsarbeid for å beholde en kristen identitet. Ungdommer fra det de selv betegner som "litt kristelige hjem" trenger derimot mye involvering i kristent ungdomsarbeid for at andelen aktive kristne skal bli like stor som for gruppen fra kristne hjem.
    Undersøkelsen viste også at 53 prosent av de som har hatt en kristen oppdragelse sjelden eller aldri snakker om åndelige spørsmål hjemme.

Satser på hjemmet. Nå vil Fredheim forsamling satse ster­ke­re på hjem­met som arena for tros­for­mid­ling. Lan­d­ro er en av dem som har gått i bre­sjen for en slik styr­ket sat­sing, og Fred­heim for­sam­lin­gen har satt seg kon­kre­te mål. I løpet av 2015 øns­ker de at 80 pro­sent av alle for­sam­lin­gens med­lem­mer har «et be­visst ån­de­lig liv i sitt hjem».
    - Det er et eks­tremt hå­re­te mål, nes­ten umu­lig hvis du ten­ker men­nes­ke­lig. Da vi ut­for­met «Drøm­men 2015» gikk vi fra bare å si noe om ret­ningen, til å våge å ut­ford­re oss på tall­fes­ta mål. Det har vi ikke vært så vant til å gjøre i vår sam­men­heng. Jeg har egent­lig vært imot det fordi det kan gi en viss stress­fak­tor, ved­går Lan­d­ro.
    Det er sær­lig plan­mes­sig­he­ten pastoren øns­ker å ut­vik­le, slik at tros­li­vet blir mer pre­get av gode vaner enn av slump. Hjem­met er et av fire ho­ved­sat­sings­om­rå­der for for­sam­lin­gen, ved siden av fel­les­skap, dia­ko­ni og mi­sjon.

Foreldre viktige – på godt og vondt. Landro innrømmer at det er utfordrende å fortelle foreldre om hvor viktige de er for barnas tro.
    Trosklima i hjemmet er helt avgjørende for et barns tro, og dette trosklimaet er avhengig av at foreldrenes tro er troverdig. Jeg vil understreke at dette ikke gjelder i alle tilfeller - det kunne tatt livsgnisten fra enhver. Men likevel er dette alvorlig. Forskning viser at det ikke bare handler om å være kristen, men at barna ser om det er samklang mellom liv og lære. Troen er en helhet, og ikke bare noe en utfører hver søndag.
    -Kan ikke slike tanker skape dårlig samvittighet blant foreldre som strever nok for å få til å være gode foreldre?
    -
 Jeg vet at det kan skape utfordringer, men det er ikke poenget. Det er ikke noe som garanterer at barn tar med seg sin barnetro, men vi ønsker å vekke og hjelpe de foreldrene som ikke har noe bevisst forhold til familien som trosarena, sier Landro.

- Hvordan får en til et godt trosliv i hjemmet?
-  
Her har vi ikke noe fasit, men jeg mener det er viktig at troen veves inn i de daglige rytmene, sier Landro.
    Lan­d­ro forteller at mange for­eld­re ikke har følt seg i stand til å opp­dra sine egne barn i troen, og der­for har over­latt det til «spe­sia­lis­te­ne» - kirker og bedehus. Tidlig på 1900-tallet var det ikke slik, men gjennom de siste 50-100 årene har tilbudene blitt mer og mer spisset og alderstilpasset.
    - Jeg mener barne- og ungdomsarbeid må være et supplement til den opplæring som skjer hjemme. Vi vil ikke satse på flere aktiviteter, men heller drive opplæring av voksne, sier han.
     Det vik­tigs­te me­nig­he­ten kan gjøre for å vinne barn og unge for him­me­len, er å hjel­pe for­eld­re­ne til å fun­ge­re bedre som tros­for­mid­le­re, sier Landro.

Utruste foreldre. I 5. Mosebok står det at: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.”
    
Vårt hus og vårt hjem er det viktigste stedet for forkynnelse. Barn og ungdom er innom menighetene, men lever sine liv i sine hjem. Derfor må vi satse mer enn tidligere på å utruste foreldrene.
    Landro mener hjemmet er viktig på mange måter.
    Her har vi våre barn, men vi har også besøk av familie, venner, kollegaer, barns venner og flere. Hjemmet er et sted der både livet og troen leves, sier han.
    Pastoren ser at samfunnets syn på blant annet individualitet og selvrealisering er en utfordring for kristne i dag.
    - Bibelen oppfordrer oss til å se oss selv som en del av historien, som en del av våre foreldre, våre barn og barnebarn. Vi tenker individuelt, mens Bibelens tanke er mer kollektiv med slekt og familie i fokus. Utenom gudsforholdet er familien viktigst.
    Landro vil ikke bare utruste de voksne, men ønsker også å bevisstgjøre foreldre, besteforeldre, slekt og familie til å prioritere riktig.
    Vi trenger en holdningsendring blant de voksne. Hva er viktig her i livet? Hva er suksess? Må vi bli gamle for å forstå dette? Suksess er ikke en høy lønn, en viktig stilling eller lange feriereiser. Det er få som teller penger på dødsleiet, men de teller besøk. Betydningen for menneskene rundt oss er det viktigste. Foreldre er uerstattelige for sine barn. Husk det!

Kvalitet og kvantitet
    - 
Konkret – hva skal foreldre gjøre?
    - 
I samtaler og forkynnelse så gir vi flere konkrete råd. Råd nummer en er å bruke tid med barna. Både kvantitet og kvalitet har stor betydning. Vær tilstede, og vær tilstede over tid. En annen ting som er viktig er at mannen elsker kona og omvendt. Vis kjærlighet til hverandre, og vis at din tro er mer enn ord.
    - Og hvordan kan vi få til en god formidling?
    
- Skap vaner og praksis i familien. Syng for maten. Be om kvelden. Snakk med barna om tro – enten ved måltider eller om kvelden før de legger seg. I tillegg vet jeg at mange familier har hatt nytte og glede av felles prosjekter. Jobb for et barnehjem i Afrika eller gjør en innsats for noe lokalt. Gjør noe sammen som betyr en forskjell for andre mennesker.

    - Hva med besteforeldre?
    - Noen besteforeldre mener de er ferdige med barn, og realiserer seg selv med ferier, hytteliv, jobb og utdanning. De nyter livet, og prioriterer ikke barn og barnebarn. Utfordringen er at besteforeldres barn har det travelt, og hadde hatt behov for hjelp i en slik hverdag. Besteforeldre har en fantastisk mulighet til å bringe videre sin tro, og deres troshistorie har stor verdi for barnebarna.
    Han gir oss et eksempel fra eget liv. I påsken var ett av barnebarna med på hyttetur, og om kvelden da de leste og ba spurte hun bestefaren: Kan du ikke be den bønnen du pleier å be?
    - Jeg pleier å legge hånden på dem og lyse velsignelsen. Dette har jeg nå gjort så ofte at barna spør etter det. For meg ble denne opplevelsen et godt bilde på hvordan en kan få til gode vaner som barna liker, er trygge på og etterspør, sier han.

 

Overøs barnebarna. Det er tydelig å se at Landro ofte har besøk av barnebarna. I det ene hjørnet står kasser med både lego og dukker. Han mener besteforeldre har en viktig oppgave overfor både barn og barnebarn. De kan avlaste barna slik at de kan få tid til seg selv og eget samliv. Og de har mulighet til å gjøre kjekke ting sammen med barnebarna.
    - Overøs barnebarna med tid og kjærlighet. Når foreldrene har tid til én godnatt-sang så kan besteforeldre synge åtte sanger.
    - Du sier det er viktig med samklang mellom liv og lære. Hvordan får vi det til?
    - 
 Det er ikke enkelt, og et slik liv vil vi vel aldri få til på en perfekt måte. Men vi kan vise våre barn at troen betyr noe. Det viser vi gjennom prioriteringer av både tid og penger. Jeg tror ikke på noe perfekt liv, men et ærlig liv. Og når vi bommer så snakker vi om det og ber hverandre om tilgivelse.
    - Hvordan er ditt liv som bestefar?
    
- Jeg prøver å prioritere annerledes enn jeg gjorde tidligere. Å være med barnebarn er stort sett lystbetont og en velsignelse, men det kan også være krevende å prioritere dem foran andre ting som er kjekt og spennende. Jeg strekker meg for å kunne besøke barnebarna så ofte som mulig, hente dem i barnehagen, få alenetid med dem, avlaste foreldrene og jeg reduserte arbeidsmengden en periode for å passe en av dem jeg er bestefar til. Barn gir tillit og respons, og det er fantastisk å være bestefar.

Comment