Tekst: Geir Otto Holmås, daglig leder ved Solåsen pilegrimsgård
Illustrasjonsfoto: unsplash.com

Hvordan vokser jeg i vennskapet med Gud? Her får du 9 velprøvde tips!

photo-1437603568260-1950d3ca6eab.jpg

1.    Lev i stadig bønn

Han som er din venn, vil at du skal innvie ham i alle ting. Øs ut for Herren alt som ligger på hjertet. Se opp på ham og bli ikke hengende fast i selvbetraktning. Og husk: Å be er vel så mye å lytte som å snakke. Send opp korte bønner og sukk gjennom dagen, og øv deg i å bli bevisst Guds nærvær i alle situasjoner og omstendigheter. Så vil Gud med sin fred bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus (jf. Fil 4,7).


2.    Ta til deg Guds ord som åndelig næring

Vennskapet med Gud vokser når han får tale til deg gjennom sitt ord. Bare gjennom Guds ord i Bibelen lærer vi Guds karakter, vesen og vilje å kjenne. Ta til deg Guds ord som åndelig næring. Litt lesning hver dag er bedre enn store skippertak nå og da. La Bibelens ord bli bønn; tal med Gud om det han der sier om seg selv, om verden og om sitt folk – og deg som en som tilhører dette folket. Grunn på ordene og tygg på dem gjennom dagen. Be Den hellige ånd gjøre Guds ord levende inn i din situasjon her og nå.
 

3.    Ta imot Guds gaver i nattverden så ofte du kan

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner,» sier Jesus om seg selv i Joh 15,13. Vennskapet med Gud bygger på Jesu kjærlighetsoffer. Vi kan smake og kjenne at Gud er god når vi tar imot Jesu kropp og blod. Gjennom brød og vin er han virkelig hos oss og i oss. Fordi han gir sitt liv for sine venner, er vi ett med ham!


4.    Adlyd

 I Johannesevangeliet sier Jesus videre: «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere» (Joh 15,14). Vennskap med Jesus betyr å følge ham i radikal og udelt lydighet. Å leve i lydighet skaper en dyp erfaring av å være ett med ham og av at Guds vilje er god. Innsikten og gleden det gir, oppnås ikke på noen annen måte. Dette er ikke gjerningskristendom. Lydigheten springer ut av kjærlighetsrelasjonen til Jesus og gjør i neste omgang denne relasjonen fastere og dypere. Dessverre er denne veien til Guds-kjennskap og Guds-vennskap ofte underkjent i dag.
 

5.    Elsk sannheten

Tilbøyeligheten til å isolere oss fra Gud og fanges i oss selv sitter dypt i oss. I stedet for å søke sannheten som springer ut fra Gud, henfaller vi lett til syndens skinnvirkelighet. Den hellige ånd – sannhetens ånd – vil hjelpe oss til å leve årvåkent og avsløre kreftene som truer vår sjel. Når vi bekjenner synd, fornyes Guds-vennskapet fordi vi gir sannheten rom. Særlig godt er det regelmessig å bekjenne syndene for andre, enten det er for en medvandrer eller sjelesørger eller det skjer i et fortrolig småfellesskap.
 

6.    Vær sammen med andre som er hans venner

Vårt vennskap med Gud styrkes også av fellesskapet med andre av Guds venner. Fellesskapet av Guds venner er så å si en forlengelse av hans vennskap og gir det kropp – munn, bein og hender. Andre kan vise oss nye sider av hvem han er. I fellesskapet får vi prøve og øve oss i troens praksiser. I perioder med mørke og kamp, vil andre bære oss til Guds hjerte.


7.    Søk den lange stillheten

Ikke noe vennskap vokser uten at en bruker tid sammen. Sånn er det mellom mennesker og sånn er det i vennskapet med Gud. Om vennskapet skal få dybde, er ikke det flyktige og tilfeldige nok. Mange har erfart at retreaten er en ytre form til hjelp her. I retreaten eksponerer vi oss for den lange stillheten der Gud taler. Vårt indre faller til ro fra flimringen fra hverdagens millioner impulser så vi blir i stand til å lytte bedre og se klarere. Stadig flere setter av tid til en årlig retreat som en håndfast prioritering av vennskapet med Gud.
 

8.    Øv deg i å se hele livet som en gudstjeneste

Vennskap med Gud er ikke å flykte til en åndelig sfære skilt fra livet du faktisk lever. La alt i livet – smått og stort – bli til tilbedelse og bønn. Broder Laurentius, som tjente som kokk i et fransk karmelittkloster på 1600-tallet, formidler en livsholdning vi kan lære av: «Nøkkelen til vennskap med Gud er ikke å forandre hva du gjør, men å forandre holdningen til det du gjør. Du begynner å gjøre for Gud det du vanligvis har gjort for deg selv, uansett om det er å spise, vaske seg, arbeide, slappe av eller ta ut søppel.»
 

9.    Gled deg i Herren!

Først og sist: Vennskapet med Herren er en helt uvurderlig gave. La det være kilden til din glede, uansett hva du opplever i livet! 

(Denne artikkelen ble trykket i Fast Grunn 2/2016, "Relasjoner". Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)

Comment