Tekst: Anders Artmark Aanensen, journalist

Nyere Jesus-forskning diskuterer hvem Jesus selv mente han var, men Stefan Gustavsson mener stadig flere forskere går tilbake i retning av en klassisk forståelse av historien om Jesus.

Han er kjent som en av Sveriges fremste apologeter og er en fremtredende kristen debattant. For Stefan Gustavsson er det viktig å følge med på hva forskerne sier om troens sentrum: Jesus Kristus.

MOT DAN BROWN.– Jeg har hatt interesse for Jesus-forskning siden 80-tallet da jeg studerte teologi. Som apologet og forkynner dukker det opp spørsmål som utfordrer en klassisk forståelse av Jesu vesen og verk, sier Gustavsson.

På mange måter aktualiserte Dan Browns Da Vinci-kodenspørsmålet om hvem Jesus er.

– Da kom spørsmålene om hvorvidt Bibelens Jesus var den historiske Jesus i sentrum blant folk flest. Boka hevder at Jesus var gift, at de beste kildene til historien om Jesus er de gnostiske evangeliene og at Jesus ikke selv sa at han var Gud. I studentevangeliseringen var det lett å merke at folk hadde lest den boken, og det vekket opp igjen min egen interesse for Jesus-forskningen, forklarer han, men legger til:
– Da Vinci-kodenhar ingenting med moderne Jesus-forskning å gjøre, men forfatteren er flink til å få den til å høre troverdig ut.

FRA KRITIKK TIL TILLIT. Den riktige Jesus-forskningen har beveget seg bort fra den retningen hvor Dan Brown hentet sin inspirasjon fra. Bibelens Jesus er faktisk blitt stadig likere de fleste forskernes bilde av ham.

– Den nytestamentlige forskningen har vært veldig kristendomskritisk siden 1700-tallet og det har vært en veldig skepsis mot evangeliene. Det preget store deler av 1900-tallet, og det finnes fremdeles forskere som har denne skepsisen mot evangeliene som historiske kilder. Men fra midten av 80-tallet har dette generelt endret seg, sier Gustavsson.

Det viser seg at troens Kristus sannsynligvis har røtter i den historiske personen.

– Jesus-forskningen hadde skapt et skille mellom historiens Jesus og troens Kristus, men flere og flere forskere mener nå at de to stemmer i stor grad overens. Ledende forskere viser hvordan Jesus stilte seg i Guds sted og at troen på Jesu guddommelighet ikke langsomt ble utviklet, slik som mange hadde hevdet tidligere; den bryter fram tidlig og veldig sterkt, forklarer han.

– Hva er årsakene til at evangeliene har vunnet ny tillit blant forskere?

– Én av grunnene til at man var skeptisk tidligere, var at man hadde bestemt seg for at Gud ikke finnes, og da kan heller ikke det overnaturlige skje. Dermed kan jo heller ikke historiene i Bibelen stemme, mener Gustavsson.

Men så kommer det opp en ny generasjon forskere som ikke vil ta det for gitt at evangeliene bygger på myter.

– De lar det bibelske materialet få en sjanse historisk og vil lese det slik man leser annen litteratur fra antikken. Tidligere hadde man vært mye mer kritisk mot evangeliene enn andre historiefortellere som Josefus og andre. Nå viser det seg at evangeliene står seg veldig godt sammenlignet med disse. Det har dermed vokst fram en større tillit til innholdet i evangeliene, forklarer han.

KONTROVERSIELL OG VIRKELIG.Selv om det fremdeles er uenighet i forskermiljøene, råder det nå relativt bred enighet om flere sider ved Bibelens Jesus som tidligere ble avvist.

– Det er enighet om at evangeliene må forstås som biografier og det er en veldig stor positiv forandring. Tidligere ble evangeliene satt i en egen sjanger som et trosdokument. De skulle uttrykke forfatterens tro og ikke nødvendigvis som historie. Nå er man enig i at det handler om et virkelig menneske og hans liv og ord, sier Gustavsson og fortsetter å liste opp:

– Det er ingen tvil om at Jesus fra Nasaret eksisterte og at han ble henrettet ved korsfestelse under Pontus Pilatus. Det er ganske bred konsensus om at Jesus talte i lignelser, at man oppfattet at han gjorde under og tegn og at han hevdet spesielle ting om seg selv.

– Det råder veldig bred enighet om at etter Jesu død så mente disiplene å ha møtt Jesus, og at det satte i gang den kristne bevegelsen.

– Det er ganske bred konsensus om at Jesus brøt mange forventninger og konvensjoner i samtiden. Han hadde et annet forhold til kvinner, mennesker som var foraktet, til urene og til sabbaten. Jesus var kontroversiell og attraktiv gjennom å bryte med konvensjoner og forventinger, sier Gustavsson.

HVA MENTE JESUS SELV?Når stadig flere forskere kommer til enighet om at evangelistene har hatt ambisjon om å skrive historiske dokumenter, og at de første kristne var overbevist om Jesu guddommelighet, har diskusjonen flyttet seg over til hvorvidt Jesus selv hadde denne oppfatningen.

– Flere Jesus-forskere hevder at Jesus ikke selv så på seg selv som Gud, men som profet. Han skal selv ha villet opprette et mer politisk rike, men mislyktes med det. Det er de kristne som i ettertid opphøyde Jesus til Gud, og det er blitt et stort diskusjonstema, sier Gustavsson.

– Hvordan svarer man på det med en tradisjonell forståelse?
– En av mine responser er at Jesus vokste opp blant jøder. Blant jøder kan ikke et menneske bli Gud – enten er det Gud fra evighet eller så er det ikke Gud. I en slik setting med jødisk tenkning er det vanskelig å forestille seg en utvikling hvor Jesus går fra å være en stor profet og som slutter med at han er Gud, mener han.

Også en rekke forskere går tilbake til en mer klassisk forståelse av Jesu selvforståelse.

– Mange forskere i dag sier at Jesus selv hevder at han var Gud. Det spesielle med Jesus er nemlig at han stiller seg på Guds plass og sier ting om seg selv som kun kan gjelde Gud. Derfor ble han også henrettet. Hele spørsmålet i det tidligste evangeliet etter Markus er jo hvem Jesus er, sier Gustavsson.

DEN VIKTIGE HISTORIEN. Et poeng her er også at evangeliene blir datert tidligere i dag enn før.

– På 1800- og 1900-tallet daterte man evangeliene veldig sent og det er det veldig få som gjør i dag. Konsensus nå er at de ble skrevet i det første århundre, og dermed lenge før de gnostiske evangeliene. Det ble en majoritetsoppfatning på 60-tallet, og er det en tendens i dag, så er det å datere dem stadig tidligere. Enkelte forskere daterer Markus-evangeliet til slutten av 30-tallet, altså bare få år etter Jesu død, sier han.

Men hvorfor skal konservative kristne bry seg om forskningen rundt den historiske Jesus? Kan man ikke bare slå seg til ro med troens Kristus?
– Det er viktig fordi vår tro er en historisk tro. Andre religioner tror på et prinsipp eller har en transcendent tro. Vi tror at Gud har gått inn i vår historie. I trosbekjennelsen nevner vi to andre mennesker – Maria og Pilatus. Så tett er troen vår knyttet til historiske mennesker og hendelser. En kristen bør ha en interesse for det historiske aspektet av evangeliene, mener apologeten.

JESUS I APOLOGETIKKEN. Dessuten mener han også det er helt avgjørende for en god apologetikk.

– Skepsisen fra 1800-tallet lever videre blant folk flest gjennom dumme påstander fra for eksempel Dan Brown. Det er viktig i evangelisering og apologetikk å kunne svare på slike spørsmål. De som stiller spørsmål om troverdigheten i historiene om Jesus vet ofte veldig lite. De har hørt det jeg kaller vandrehistorier og ofte blir de positivt overrasket over at det går an å gi et bra historisk argument for Jesu eksistens.

Comment